Hình ảnh có liên quan

Việc trở nên được hạnh phúc thật sự là điều quan trọng đối với bạn?

Hãy nhìn vào các lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống của bạn. Sự nghiệp, sự giàu có, sức khoẻ, mối quan hệ, kiểm soát tình cảm của bạn … Từ thang điểm 1-10, 1 là thấp nhất và 10 là cao nhất, bạn vui vẻ đến mức nào trong từng khu vực riêng trong cuộc sống của bạn? Nếu bạn đã cho mình là 10 sau đó, có lẽ không có thêm chỗ cho bạn cải tiến. Tuy nhiên, nếu nó ít hơn 10 thì, bạn chỉ cần TIẾP TỤC CẢI THIỆN trong những lĩnh vực của cuộc sống để được hạnh phúc.

Bạn có tự hỏi làm thế nào để đạt được SỰ TIẾN BỘ? Hãy tự hỏi những câu hỏi mạnh mẽ này và làm chúng trở nên cụ thể hơn trong câu trả lời của bạn:

️1️⃣ Tại sao tôi lại cho tôi đạt được 6/10 (hoặc bất cứ số nào bạn có đưa ra) trong lĩnh vực này của cuộc sống?

2️⃣ Những hành động, thói quen và quyết định tôi đã thực hiện trong cuộc sống đã gây ra tôi chỉ đạt ở mức 6/10 (hoặc bất cứ số)?

3️⃣ Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi cho bản thân mình đã đạt được 10/10 (hoặc bất cứ số nào bạn muốn cho)?

4️⃣ ️Khi nào tôi đạt được 10? Trong 3 tháng? Trong 6 tháng? 1 năm? Quyết định cho chính mình!

5️⃣ Tôi cần làm gì để làm cho nó xảy ra cho tôi? Về hành động / bước cần làm?

6️⃣ Những kỹ năng, nguồn lực hay con người nào tôi cần trong cuộc đời để làm cho nó xảy ra?

Khi bạn đang tạo ra TIẾN TRÌNH thì bạn đang PHÁT TRIỂN và GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ thành một phiên bản tốt hơn cho bản thân và điều đó sẽ dẫn bạn đến THÀNH CÔNG !. Mặt khác, dù bạn thành công đến đâu nếu bạn ngừng phát triển, nếu bạn ngừng tiến bộ, bạn sẽ thấy khó có thể hạnh phúc.

Nhớ công thức đơn giản này
QUÁ TRÌNH = SỰ CẢI THIỆN = HẠNH PHÚC

Để lại bình luận